UA-91114936-1

PRIVACYBELEID

In dit document is het beleid van Bluetrace vastgelegd rondom het verwerken van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Een MAC-adres is een vrijwel uniek identificatienummer dat aan een apparaat (hierna device) in een (ether)netwerk is toegekend.

Bluetrace maakt in de uitoefening van haar activiteiten gebruik van MAC-Adressen. MAC-adressen worden in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) beschouwd als Persoonsgegevens. Onder Persoonsgegevens worden verstaan gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Persoonsgegevens worden ruim uitgelegd. Op het gebruiken van Persoonsgegevens is de WBP van toepassing. Het gebruiken van Persoonsgegevens wordt in de WBP als ‘verwerken van Persoonsgegevens’ aangeduid.

Betrokkenen in de zin van de WPB zijn natuurlijke personen op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben. Betrokkenen worden in voorkomende gevallen door of via een opdrachtgever van Bluetrace op duidelijke, toegankelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd over de gegevensverwerking van Persoonsgegevens en over hun rechten. Dit gebeurt middels voorwaarden waar de betrokkenen expliciet akkoord op geven indien ingelogd wordt op WiFi. Deze voorwaarden zijn te donwloaden voordat de betrokkenen akkoord gegeven hebben.

Bluetrace past bij het verwerken van Persoonsgegevens – conform de WBP – de beginselen voor rechtmatige gegevensverwerking toe: informatie omtrent betrokkenen wordt uitsluitend bewaard indien deze noodzakelijk is voor het aanbieden van de dienst, en waartoe Bluetrace eventueel wettelijk verplicht is. Wij volgen of monitoren niet persoonsgericht.

Bluetrace treft in haar bedrijfsvoering doorlopend preventieve technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens goed te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

Verhouding Bluetrace – opdrachtgever
Met de opdrachtgever van Bluetrace is een schriftelijke overeenkomst aangegaan. Bluetrace is Verantwoordelijke in de zin van de Wbp. In de overeenkomst is de opdracht met inachtneming van de Wbp uiteengezet. De verhouding tussen Bluetrace als Verantwoordelijke en de opdrachtgever en ieders verplichtingen en verantwoordelijkheden op basis van de Wbp zijn zorgvuldig vastgelegd in een privacy-overeenkomst.

Hoofdstuk 1 Wijze van verwerking van gegevens
Indien expliciet toestemming wordt verleend door de gebruiker wanneer deze inlogt op het draadloze netwerk van onze klanten, dan wordt het MAC-adres opgeslagen voor rapportages, statistische doeleinden en indien Bluetrace dit nodig acht voor de uitvoering van de dienst ten behoeve van de klant.

Hoofdstuk 2: Bewaartermijn
De MAC-adressen van de gebruikers die expliciet toestemming hebben gegeven voor het gebruik hiervan worden maximaal 24 maanden opgeslagen, waarna deze automatisch verwijderd worden.

Hoofdstuk 3: Veiligheidsincident en datalekken
Indien Bluetrace weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat onbevoegd toegang is verkregen tot de persoonsgegevens, stelt Bluetrace de opdrachtgever daarvan onmiddellijk gedetailleerd op de hoogte. Bluetrace spant zich er in dat geval tot het uiterste toe in om, in nauw overleg met de opdrachtgever, passende maatregelen te nemen om de schade en gevolgen van het betreffende veiligheidsincident zoveel mogelijk te beperken. Voorts zal Bluetrace voldoen aan de verplichtingen die de meldplicht datalekken uit de Wbp met zich brengt.

Hoofdstuk 4: Medewerkers Bluetrace
Alle bij de verzameling (en dus verwerking) van de gegevens zoals genoemd bij Hoofdstuk 1 betrokken personen zullen voorafgaand aan de verwerking een geheimhoudingsdocument ondertekenen waarin staat vermeld dat vertrouwelijk wordt omgegaan met het verwerken van gegevens.

Hoofdstuk 5: Informatieplicht
Bluetrace ziet toe op naleving van de informatieplicht die voortvloeit uit de Wbp. Gebruikers kunnen pas dan gebruik maken van het draadloze netwerk indien deze expliciet verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze door de aanbieder (de klant van Bluetrace) zijn opgesteld. Deze voorwaarden zijn altijd te downloaden en te bewaren.

Bluetrace ziet toe op naleving van de informatieplicht door periodiek controles uit te voeren.

Hoofdstuk 6: Opt-out-regeling
Betrokkenen (gebruikers) die niet langer gebruik wensen te maken van het draadloze netwerk van de klant kunnen eenvoudig de WiFi-verbinding verbreken en ervoor zorgen dat ze in de toekomst niet meer automatisch ingelogd worden op het betreffende netwerk. Alle historische data blijft echter bewaard.